Kurumsal

TEKİNLER DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 1991 yılında Mersin de kurulmuş olup, bakliyat hububat ve yem emtialarının üretimi, ithalatı, ihracatı, transit ve dahili ticareti ile iştigal etmektedir. Firmamız, başta bakliyat ve hububat olmak üzere bir çok zirai mahsülü, kendi tesislerinde kalite kontrol sorumlularının ve mühendislerinin kontrolünde titizlikle hazırlayarak "PIRLANTA" markası ile Türkiye ve Dünya pazarlarına sunmaktadır. PIRLANTA markalı ürünlerimizin ihracatı ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yapılmaktadır.

İLKELERİMİZ
Kalite anlayışımızdan hiçbir şekilde ödün vermeden ürünlerimizi en sağlıklı biçimde tüketicilerimizin beğenisine sunmak. Üretimi yapılan ürünlerin tedarik sürecinden, işlenmesi ve tüketicilerimizin beğenisine sunulmasına kadar geçen tüm safhalarda kaynakları en verimli şekilde kullanarak maliyetleri düşurmek ve kaliteyi arttırmaktır. Markamız PIRLANTA ile özdeşleşmiş olan kalitemizi devam ettirmek için tedarikçi kuruluşlarla işbirliğimize önem vermektir. "Müşteri Her Zaman Haklıdır" sözünden yola çıkarak müşteri memnuniyetini temel ilkemiz haline getirmek. Pazar ihtiyaçlarını ve tüketici eğilimlerini göz önünde bulundurarak ürün çeşitliliğimizi zenginleştirmek, üretim bantlarımızın her zaman için son teknoloji cihazlarla donatılmış olmasına özen göstermektir.

Sürdürülebilirlik Yönetimi
Tekinler Dış Tic. Ltd. Şti. (Markamız Pırlanta Bakliyat)’ ın sürdürülebilirliğini; geçmişten gelen deneyimi, kalitenin benimsediği yaklaşımı ve öncelikleri ışığında sektörel boyutlara yönelik anlayış, strateji ve hedefler belirleyerek, yönetiriz.

2017 yılında sürdürülebilirlik konularının Pırlanta Bakliyat’a özgü ve tek bir çatı altından yönetilmesi adına, Sürdürülebilirlik Komitesi’ni; Genel Müdür, Üretim Müdürü, Kalite Müdürü ve İnsan Kaynakları’ndan oluşturarak kurduk.

KALİTE POLİTİKAMIZ

➢ Kaliteyi sürekli geliştirerek firmamızın yurtiçi ve yurtdışı pazar payını ve rekabet gücünü sürekli arttırmayı,

➢ Gıda güvenliği yönetim sistemi şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

➢ Müşteri istekleri ve taleplerini göz önünde bulundurarak Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmayı,

➢ Çalışanları firmanın tüm aktivitelerine dahil ederek yüksek motivasyon sağlamayı, kaliteyi şansa birakmadan, bir yaşam tarzi olarak kabul etmeyi ve uygulamayı

➢ Üretimin her aşamasında eğitimli , etkin, verimli ve tecrübeli personel ile çalışmayı,

➢ İnsan sağlığını ön planda tutarak ve Teknolojiyi yakından takip ederek hijyenik ortamlarda, Yasal şartlara, Türk Gıda Kodeksi ve Standartlara uygun bakliyat ve hububat çeşitleri olan ürünlerimizi üretmeyi, hammadde temininden başlayarak ambalajlama, muhafaza ve tüketim noktalarına ulaşana kadar, tarafsız bir kontrol sistemi ve modern cihazlar kullanarak, hijyenik paketlenmiş ürünlerimizi tüketime sunmayı,

➢ Maksimum hijyenik koşullarda, Minimum risk bilinciyle üretim yapmayı,

Taahhüt ederiz

Genel Müdür

TEKİNLER DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ( PIRLANTA BAKLİYAT ) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

TEKİNLER DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ( PIRLANTA BAKLİYAT ) olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca KVKK madde 10'dan kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil olmak üzere müşterilerimiz ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunmak isteriz.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Şirket olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK' da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sağlanan ve verilen hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisleri, topluluk şirketleri, şubeler, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca hizmetlerimizi kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizin organizasyonlarına katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK' nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Ayrıca Şirketin satışlar, indirimler, kampanyalar, promosyonları hakkında bilgilendirilmesi ve pazarlama amacıyla KVKK ve sair mevzuatına uygun olarak işlenecek, toplanacak, kullanılacak, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır. Şirketimiz ve Franchise şubelerimiz, hizmet sağlayıcılarımız işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel bilgilerinizi satışlar, indirimler kampanyalar, promosyonlar ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama ve sistem desteği, yazılım geliştirme amacıyla kullanabilirler.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK'nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda Şirket tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; faaliyetlerimizi yürütürken veya yürütmek amacıyla Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi kapsamında Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumlulukları gereği toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK' nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni' nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin KVKK' nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni' nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Şirket tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK' nın 13'üncü maddesi gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, "yazılı" veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirkete iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVKK' nın amir hükmü gereği yazılı olarak Şirkete iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirkete KVKK' nın 11'inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVKK' nın 11'inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Çilek Mahallesi 139. Cadde No: 11/A Akdeniz / Mersin adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya Çilek Mahallesi 139. Cadde No: 11/A Akdeniz / Mersin adresine alındı teyitli şekilde iletebilirsiniz.

Güvenlik

Saklanan bilgilerinizin yanlışlıkla veya kasten 3nci şahıslar tarafından ele geçirilerek kötüye kullanılması, çoğaltılması, başka şahıslara kullanılmak üzere gönderilmesi, tahrip edilmesini önlemek amacıyla Sitemiz sürekli yenilen ve iyileştirilen bir koruma sistemiyle donatılmıştır. Ancak tüm bu koruma sistemlerine rağmen bu bilgilerin başka kişilerin eline geçmesinden ve kullanılmasından TEKİNLER DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ( PIRLANTA BAKLİYAT ), iştirakleri veya grup şirketleri (franchising) ve tüm bu belirtilen firma çalışanlarının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sorumluluk

TEKİNLER DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ( PIRLANTA BAKLİYAT ) iştirakleri veya grup şirketleri (franchising) ve tüm bu belirtilen firma çalışanlarının, site kullanıcılarının site ve içeriği ile ilgili olarak doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zararından sorumluluğu bulunmamaktadır.

Uygulanacak Hukuk

Bu site TEKİNLER DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ( PIRLANTA BAKLİYAT)' Nin izniyle yaratılmış ve işletilmektedir. Site ve site içeriği ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk maddi ve usul hukuku uygulanır ve münhasıran Türk mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

Nohut | Pırlanta Bakliyat
Pirinç | Pırlanta Bakliyat
Biber | Pırlanta Bakliyat